Monday, 4 April 2011

ANALISIS KESALAHAN BAHASA

Fokus perbincangan:
1.       Ejaan
2.       Tanda baca
3.       Kosa kata
4.       Imbuhan
5.       Frasa
6.       Klausa/Ayat

1.       Kesalahan Ejaan
Kesalahan Berkait dengan Pola Keselarasan Vokal

Pola Keselarasan Vokal
Salah
Betul
a-i
aleh
alih
a-u
basoh
basuh
e pepet – i
betek
betik
e pepet – u
sebot
sebut
e taling –a
diwan
dewan
e taling –o
isok
esok
i- i
pileh
pilih
i-u
rioh
riuh
o-e taling
olih
oleh
u-a
obat
ubat
u-i
kueh
kuih
u-u
untok
untuk


Sebab kesalahan: Ejaan dalam bahasa Melayu hendaklah mengikut pola-pola keselarasan vokal yang telah dtetapkan dalam Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu. Kesalahan ejaan akan berlaku jika pola keselarasan  ini  tidak dipatuhi.
Kenal pasti kesalahan bahasa dalam petikan di bawah, kemudian buat pembetulan.
Bentok penceritaan meliputi pelbagai jenis penulisan.  Antaranya ialah penulisan cerita pendik, kisah sejarah, autobiografi, diari, nuvel, drama dan sebagainya. Dalam penulisan berbentuk penceritaan, kaidah yang digunakan ialah kaidah naratif, iaitu menceritakan sesuatu peristiwa atau kisah. Perstiwa yang diceritakan bolih sahaja peristiwa tunggal atau bersiri. Penulisan berbentuk penceritaan amat mementingkan pemilehan maklumat supaya dapat menimbulkan kesan, mood atau tujuan tunggal penulis.

No comments:

Post a Comment